1. הקדמה

  • מטרת המסמךסקירה של השירותים המוצעים

  אחריות הלקוח

  • מחויבות לתוכניתכנות לגבי הבריאות הפיזית והנפשיתציות לתוכניות ולעצות שניתנות

  אחריות המאמן

  • ספק ייעוץ מקצועי ואישישמירה על סודיות מידע הלקוחהתאמת התוכניות לפי התקדמות ומשוב הלקוח

  תנאי תשלום

  • דמי השירות ולוח זמנים לתשלוםמדיניות ביטול והחזר כספי

  פטור מאחריות

  • הכרה בסיכונים הכרוכים באימון פיזיהסכמה שלא להחזיק את המאמן אחראי לפציעות או בעיות בריאותיות

  סעיף פירוק

  • תנאים לסיום ההסכם מצד אחד הצדדים

  שונות

  • תנאים לשינוי ההסכםחוק החל ופתרון סכסוכים

  קבלה

  • הכרה וקבלה של התנאים מצד שני הצדדים


1. הקדמה

במסמך זה מוגדרים תנאי השימוש עבור שירותי האימון האישי. השירותים כוללים ייעוץ ואימון בתחומים פיזיים ונפשיים, עם מטרה לשפר את איכות החיים, הבריאות והכושר הגופני של הלקוח.

2. אחריות הלקוח

הלקוח מחויב לתוכנית האימון ולהיות כנה בנוגע למצבו הפיזי והנפשי. על הלקוח לעקוב אחר ההנחיות והעצות המועברות על ידי המאמן ולהשקיע מאמץ בהתאם לתכנית האימון.

3. אחריות המאמן

המאמן יספק ייעוץ מקצועי ואישי, תוך שמירה על פרטיות וסודיות המידע האישי של הלקוח. המאמן יתאים את התכנית לפי התקדמות הלקוח ויספק משוב קבוע.

4. תנאי תשלום

תשלום עבור השירותים יבוצע לפי לוח זמנים מוסכם. במקרה של ביטול, המדיניות המוגדרת תחול לגבי החזרים או דמי ביטול.

5. פטור מאחריות

הלקוח מכיר בסיכונים הכרוכים באימון פיזי ומסכים לא לתבוע את המאמן על נזקים או פציעות שעלולות להתרחש במהלך האימון.

6. סעיף פירוק

ההסכם יכול להיפסק על ידי כל אחד מהצדדים תחת תנאים מסוימים שיוגדרו מראש בהסכם.

7. שונות

כל שינוי בתנאים אלה ידרש הסכמה משותפת. תנאים אלה יכנעו לחוקי המדינה ולהליכי פתרון סכסוכים רלוונטיים.

8. קבלה

בחתימת ההסכם, הלקוח והמאמן מצהירים על הכרתם וקבלתם של כל התנאים המפורטים במסמך זה.